Giống bí đỏ lai Super GoldStar 999 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống bí đỏ Lai F1 Super Goldstar 999

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian cho thu hoạch quả 75 - 80 ngày sau trồng; 
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất của giống đạt 25 - 30 tấn/ha. 
  • Đặc điểm:  Giống sinh trưởng phát triển khỏe; thân to; bộ lá lớn và xanh bền. Ra hoa tập trung, thời gian ra hoa ngắn (36 - 40 ngày đối với vụ Thu đông và 45 - 47 ngày đối với vụ Xuân). Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính 
  • Chất lượng quả: Khối lượng quả trung bình 1 - 1,5 kg, hình thái quả đẹp, quả cân đối, tỉ lệ quả loại 1 cao, thịt quả dày, độ đồng đều màu sắc thịt quả cao, thịt quả ăn dẻo, ngọt. 

QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG BÍ ĐỎ SUPER GOLDSTAR 999