Chiến lược phát triển

Chiến lược 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

 • Mục tiêu chiến lược: Trở thành Tập đoàn cung cấp các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững hàng đầu Việt Nam. 
 • Mục tiêu Thị phần: Chi phối thị trường giống cây trồng Việt Nam (giống cây lương thực và rau), chiếm 50% thị phần giống cây trồng cả nước.
 • Mục tiêu tăng trưởng: Duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định bình quân 20%/năm.

Định vị sản phẩm

 • Nâng tỷ trọng sản phẩm bản quyền, dịch chuyển sang cơ cấu sản phẩm giá trị kinh tế cao nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm áp lực cơ sở hạ tầng. 
 • Tập trung phát triển các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu (chịu hạn, chịu úng, chịu mặn, ….).
 • Phát triển mở rộng ngành hàng kinh doanh theo chuỗi giá trị nông sản, tập trung phát triển các dòng sản phẩm thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tập trung phân khúc nội địa cao cấp và xuất khẩu.

Mục tiêu quản trị

 • Nâng cấp hệ thống quản trị tiên tiến, minh bạch và đặc biệt chú trọng đến hoàn thiện quy trình làm việc, quản trị rủi ro, áp dụng toàn diện phần mềm trong quản trị.
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức, tập trung đào tạo nguồn lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật.
 • Liên tục cải tiến, đổi mới về tổ chức và quản trị doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thay đổi.
 • Xây dựng văn hóa kỷ cương và trách nhiệm trong doanh nghiệp.

 

Hoạt động chiến lược

 • Tập trung đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Tập trung đầu tư cho R&D tạo ra các dòng sản phẩm năng suất, chất lượng vượt trội thích ứng với biến đổi khí hậu, tiên phong ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
 • Phát triển đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ, đủ năng lực hội nhập.
 • Đổi mới hệ thống quản trị, xây dựng nền tảng văn hóa kỷ cương và đoàn kết trong doanh nghiệp.