Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed