VINASEED vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính Phủ năm 2017