Kim Cương 111, Đài Thơm 8: 2 giống lúa nông dân Kinh Bắc thích mê