Giống lúa Đài Thơm 8 – Vinh dự đạt giải nhì Giải thưởng sáng tạo và đổi mới công nghệ quốc gia – Vifotec 2020