Chịu sâu bệnh, tăng năng suất, 2 giống lúa này "được lòng" nông dân