Được nông dân tin tưởng, Thiên Ưu 8 góp phần tạo nên cánh đồng mẫu lớn