NSC công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Nga.