NSC công bố thông tin về họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022