NSC công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký công ty