NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG HÀ TÂY