NHÂN VIÊN QLCL - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GIỐNG CÂY TRỒNG HƯNG YÊN