CÁN BỘ KIỂM NGHIỆM - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GIỐNG CÂY TRỒNG HƯNG YÊN