Hướng dẫn gieo trồng giống ớt hiếm lai F1 - Deli 686