Vinarice - Khởi công dự án điện mặt trời áp mái 2MWP