NSC công bố thông tin về việc ủy quyền Tổng giám đốc công bố thông tin