Vinh danh tập thể xuất sắc tiêu biểu tháng 11 năm 2023