Vinh danh tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023