VINASEED VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM NĂM 2012