Vinaseed - TOP 15 doanh nghiệp niêm yết có hiệu quả kinh doanh tốt nhất 3 năm liên tiếp (2017 – 2019)