Vinaseed Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Nagoya Shokuryo trong lĩnh vực sản xuất gạo sạch