VINASEED giao lưu văn hóa về tác phẩm truyện ký “Thánh ca Truông Bồn”