Vinaseed cùng nhìn lại 20 năm lũ lớn khu vực miền Trung với chủ đề “Kết chặt tay, dựng đời mới”