Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016