Thơm RVT và Đài Thơm 8 mở hướng đi mới cho Tây Nguyên