Thiết lập cơ chế mới cho nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ