Thiên ưu 8 trên cánh đồng Quảng Bình, Thừa Thiên Huế: năng suất, hiệu quả, dân mê