Hội nghị tổng kết mô hình cánh đồng cùng trà giống lúa chất lượng cao Đài thơm 8 tại Tuyên Quang