Doanh nghiệp "bắt tay" nhà khoa học, tối đa hóa lợi thế và tiềm năng