Diễn đàn doanh nghiệp hợp tác kinh tế ASEAN chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam hậu Covid, cơ hội và thách thức”