ĐHĐCĐ Vinaseed: Đổi tên công ty theo mô hình Tập đoàn, kế hoạch lãi ròng 217 tỷ đồng trong năm 2018