Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Chung ý chí, trọn niềm tin!