Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC)