Bản đồ công nghệ áp dụng cho ngành chọn tạo giống lúa và sản xuất lúa gạo tại Việt Nam - TOP 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2016