Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng.