NSC công bố thông tin về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty