NSC công bố thông tin người nội bộ và người có liên quan