NSC công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Khánh Quỳnh