NSC công bố thông tin danh sách giảm người nội bộ có liên quan