NSC CBTT NQHĐQT V/v thông qua cho Công ty tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết của Công ty từ SGDCK TPHCM sang SGDCK Hà Nội