Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ Thường niên 2021