Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, mẫu giấy xác nhận dự họp