Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, mẫu giấy xác nhận dự họp