Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam