NSC thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền