NSC công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019.