NSC công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đỗ Bá Vọng