NSC công bố: Nghị quyết số 08/NQ-VINASEED-HĐQT ngày 25/03/2021