NSC công bố Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-VINASEED-HĐQT